Lektor Mindfulness pre deti a mládež – akreditovaný kurz MŠ SR

 

Čo je cieľom kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež:

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež bol vytvorený s cieľom znížiť stres u detí a mládeže a posilniť ich rezilienciu (psychickú a duševnej rovnováhu, stabilitu a odolnosť). Cieľom  vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež je vyškoliť lektorov, ktorí si osvoja kompetencie a nadobudnú vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti mindfulness (všímavosti) tak, aby boli schopní samostatne viesť kurzy mindfulness pre deti a mládež. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu obdrží účastník kurzu certifikát, ktorý ho oprávňuje organizovať a viesť svoje vlastné kurzy Mindfulness pre deti a mládež.

Vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pod číslom AKPSM/0118/2023/3/001.
Celkový rozsah kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 104 hodín.

Vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a na našich vlastných vedomostiach a skúsenostiach s kurzom Mindfulness pre deti a tínedžerov, ktorý realizujeme od roku 2021.

 

Ako prebieha kurz Lektor mindfulness pre deti a mládež

Neformálny vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je kombináciou teoretickej a praktickej výučby a individuálneho samoštúdia účastníkov kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež. Prebieha formou interaktívnych prednášok, zážitkového učenia, činnostného učenia, rolových úloh spojených s prezentáciou a praktickým nácvikom a tréningom mindfulness techník.

Program je rozdelený do 4 vzdelávacích okruhov:

– dvojdňové školenia prezenčnou formou

– čiastočná dištančná forma (mentoring)

– samoštúdium – individuálna domáca príprava

– riadené samoštúdium

Nosnou časťou kurzu je prezenčná výučba, ktorá prebieha dva dni (piatok a sobota) raz mesačne počas štyroch mesiacov. Spolu je to 8 školiacich dní po 8 hodín, t. j. 64 hodín.
Prezenčná výučba je rozdelená na výučbu teórie, praktických cvičení techník mindfulness (všímavosti), vedenia meditačných a relaxačných cvičení a praktického tréningu účastníkov kurzu, kedy si vyskúšajú rolu lektora a odprezentujú pred skupinou účastníkov jednu kompletnú lekciu. Počas praktického tréningu si účastníci kurzu overia svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúcej témy výučby. Súčasťou praktického tréningu je aj spätná väzba (hodnotenie) od lektorov a ostatných účastníkov kurzu, ako aj sebareflexia. Vedomosti a zručnosti sú hodnotené v zmysle pochopenia témy, zvládnutia danej lekcie, práce s hlasom, intonáciou a vedením meditačných cvičení v zmysle mindfulness štandardov.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha samoštúdium, ktoré zahŕňa štúdium podkladov z predchádzajúcej lekcie, prípravu vlastnej meditácie vo forme audio nahrávky a jej zaslanie v elektronickej forme, príprava podkladov na praktickú časť výučby, počas ktorej účastníci kurzu odprezentujú jednu lekciu. Samoštúdium, v časovom rozsahu 10 hodín, sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 30 hodín.

Medzi prezenčnou výučbou prebieha 2-hodinový online mentoring, ktorý je zameraný na podporu samoštúdia, prípravy meditačných cvičení a podkladov, ako aj na otázky a odpovede, ktoré vzídu popri samoštúdiu. Mentoring sa realizuje po prvej, druhej a tretej prezenčnej výučbe. Spolu je to 6 hodín.

Súčasťou vzdelávacieho programu je aj časť „Pedagogický a psychologický prístup k deťom a mládeži“ formou online výučby v rozsahu 4 hodín, so zameraním na osobitosti vzdelávania detí a mládeže s ohľadom na komunikáciu a motiváciu.
Počas posledného dňa prezenčnej výučby (posledné 4 hodiny) prebieha záverečná písomná skúška a odovzdávanie certifikátov.

Celkový rozsah kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 104 hodín.

 

Profil absolventa vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež

Absolvent kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež nadobudne nasledovné kompetencie, t.j. vedomosti, zručnosti a postoje:

– má odborné vedomosti a poznatky v oblasti vzdelávania mindfulness pre deti a mládež, ktoré vychádzajú zo svetovo uznávaného programu z MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
– má vedomosti v oblasti fungovania mysle, emócií, reakcií tela v prítomnom okamihu a ich vzájomného prepojenia
– vie vytvoriť obsahovú náplň jednotlivých lekcií kurzu, cvičení všímavosti a meditačných cvičením a viesť skupinu detí a mládeže v oblasti mindfulness (všímavosti) vychádzajúc z učebného plánu a celosvetových zásad mindfulness (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction)
– dokáže aplikovať a naučiť deti a mládež techniky vedomého dychu na uvoľnenie stresu, vedenej relaxácie, prítomného okamihu pri všímavom pohybe, chôdzi, všímavom jedení, pri vedomom zapojení zmyslov
– vie aplikovať cvičenia a techniky mindfulness (všímavosti) na uvedomenie a rozpoznanie myšlienok, pocitov a emócií a dokáže si k tejto téme pripraviť pomôcky
– vie si vytvoriť zámer meditácie, napísať ju, vytvoriť audio nahrávku a distribuovať ju účastníkom kurzu v elektronickej podobe
– vie meditačnými cvičeniami previesť deti a mládež na kurze, pričom dokáže pracovať s hlasom a tempom reči, pauzami podľa štandardov MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
– je schopný na základe získaných odborných vedomostí a praktických skúseností a zručností viesť účastníkov kurzov k duševnej rovnováhe a psychickej pohode
– dokáže vedomosti, zručnosti a techniky mindfulness aplikovať sám v každodennom živote (cieľom lektorských zručností v mindfulness je byť v súlade s praxou, nielen ovládať teoretické poznatky)
– uvedomuje si dôležitosť, benefity a význam vzdelávania mindfulness, vie efektívne komunikovať a motivovať deti a mládež k praktikovaniu mindfulness techník
– stotožňuje sa, rozvíja a kultivuje postoje mindfulness, ako sú otvorená myseľ začiatočníka, prijatie, pustenie, neusilovanie sa, neposudzovanie, dôvera, trpezlivosť, láskavosť, súcit a vďačnosť, tak ako ich definoval autor programu Jon Kobat Zinn

 

Pre koho je kurz určený

Podmienky pre prijatie do neformálneho vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež:
– vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa
– vek 21+
absolvovanie a zdokladovanie základného 8-týždňového kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ktorý môžu absolvovať na Slovensku alebo v zahraničí v akejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, ktorá má na tento kurz medzinárodnú akreditáciu

Vzhľadom k cieľovej skupine účastníkov kurzov je nutné, aby záujemci o kurz Lektor mindfulness pre deti a mládež mali kladný vzťah k deťom a mládeži a základnej filozofii mindfulness (všímavosť).

Podmienkou úspešného ukončenia vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež je 90% účasť.

 

Termíny prezenčnej výučby:

 

Piatok  20 9. 2024 od 10,00 do 18,00

Sobota 21. 9.. 2024 od 9,00 do 17,00

 

Piatok  18 10. 2024 od 10,00 do 18,00

Sobota 19. 10. 2024 od 9,00 do 17,00

 

Piatok  15 11. 2024 od 10,00 do 18,00

Sobota 16. 11. 2024 od 9,00 do 17,00

 

Piatok  13 12. 2024 od 10,00 do 18,00

Sobota 14. 12. 2024 od 9,00 do 17,00

Súčasťou posledného dňa neformálneho vzdelávania je záverečná písomná skúška a odovzdávanie certifikátov.

 

Termíny online mentoringu cez Zoom:

5. 10. 2024 od 18,00 do 20,00

2. 11. 2024 od 18,00 do 20,00

23. 11. 2024 od 18,00 do 20,00

 

Termín online výučby Pedagogický a psychologický prístup k deťom a mládeži:

30. 11. 2024 od 16,00 do 20,00

 

Miesto:

Mindfulness centrum Peterská 8, Bratislava – Ružinov

Počet účastníkov kurzu je limitovaný na 12 osôb.

 

Lektori:

Ing. Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR, zakladateľka OZ Akadémia pozitívneho života a prvého Mindfulness centra v Bratislave

Ing. Miroslava Atanasová – certifikovaná mindfulness koučka, konzultantka a lektorka pre deti a tínedžerov, autorka kníh, meditácií a afirmácií pre deti i dospelých.

PaedDr. Natália Peciarová – školská psychologička, učiteľka, špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa

 

Odborní garanti:

Ing. Miroslava Atanasová – certifikovaná mindfulness koučka, konzultantka a lektorka pre deti a tínedžerov, autorka kníh, meditácií a afirmácií pre deti i dospelých.

PhDr. Mgr. Ľudmila Habodász – poradca a terapeut, lektorka peer skupín, spolupracujúca so štátnymi aj neziskovými organizáciami.

 

Cena: 1 640 € 

Cena je konečná, nie sme platcom DPH.

V cene sú zahrnuté aj kompletné podklady  – pracovný zošiť s informáciami ako viesť kurz, techniky a cvičenia všímavosti, ukážky rôznych kreatívnych pomôcok k technikám a cvičeniam všímavosti, texty meditácií pre deti a mládež a rozvrh jednotlivých lekcií.  Účastník kurzu získa kompletné know-how k vedeniu mindfulness kurzov pre deti a mládež.

Investícia do vzdelávania sa účastníkom kurzu vráti po 2 zrealizovaných kurzoch.

Úhradu kurzu je možné realizovať aj v splátkach podľa dohody

 

 

Podrobnejšie informácie vám poskytneme individuálne.

V prípade predbežného záujmu nám napíšte na kurzy@mindfulness-mbsr.sk  alebo zavolajte na t.č. 0948 048641 alebo 0902920929.

 

Ďalší plánovaný termín:

Piatok  17. 1. 2025 od 10,00 do 18,00, sobota 18. 1. 2025 od 9,00 do 17,00

 

 

 

Fotogaléria z kurzu Mindfulness pre deti a tínedžerov

e
Top